Danh Sách Từng Người

B | D | G | H | L | M | N | P | T | V | (vô danh) | Tất cả

Nhân Vật
INDITênSinhAnniversaryĐịa ĐiểmConTửAnniversaryTuổiĐịa ĐiểmCập Nhật Hóa
1I5Vũ, Anvi Tu 0    FY100NL
2I88Vũ, Bà Cố Tuyển 3   FY100YES
3I105Vũ, Băng 0    FY100NL
4I102Vũ, Bình 0    MY100NL
5I95Vũ, Chế 0   MY100YES
6I52Vũ, Chi T 0    FY100NL
7I76Vũ, Đạm 0    MY100NL
8I86Vũ, Định 0    FY100NL
9I114Vũ, GiaTruyền 0    MY100NL
10I2Vũ, Giới 9   MY100YES
11I97Vũ, HảiĐăng 0    MY100NL
12I106Vũ, Hạc 0    MY100NL
13I129Vũ, Hoàng 0    MY100NL
14I100Vũ, Khuyên T 0    FY100NL
15I103Vũ, Lan T 0    FY100NL
16I130Vũ, Len T 0    FY100NL
17I64Vũ, Mary (Riễn) 2   FY100YES
18I125Vũ, Mary (Tú) ? 2   FY100YES
19I38Vũ, Mưu 5   MY100YES
20I82Vũ, NăngPhụng 8    MY100N
21I71Vũ, NăngPhụng Sr. 2   MY100YES
22I58Vũ, Nga T 3   FY100YES
23I36Vũ, Ông Lý 6    MY100N
24I69Vũ, Ông Lý Sr. 5   MY100YESR
25I73Vũ, Ong Phó Cung 2   MY100YES
26I79Vũ, Phán 0   MY100YES
27I72Vũ, Phán Sr. 3   MY100YES
28I10Vũ, Phin Thi
Maria, (không biết tuổi)
 0    FY100NL
29I15Vũ, Quốc Thăng
Baotixita, Gioan
 0    MY100NL
30I25Vũ, Quốc Thịnh 0    MY100NL
31I16Vũ, Quốc Thông
Baotixita, Gioan
 0    MY100NL
32I17Vũ, Quốc Thư
Baotixita, Gioan
 1    MY100N
33I12Vũ, Quốc Túy
Baotixita, Gioan
 0   MY100YES
34I14Vũ, Quốc Tuyến
Baotixita, Gioan
 2    MY100N
35I229Vũ, QuốcDũng 0    MY100NL
36I115Vũ, QuốcKhánh 0   MY100YES
37I80Vũ, San 4   MY100YES
38I65Vũ, Soạn 2   MY100YES
39I96Vũ, Sơn 0    MY100NL
40I22Vũ, Thanh Bình 0    MY100NL
41I20Vũ, Thanh Xuân 0    FY100NL
42I23Vũ, ThanhTrang T 0    FY100NL
43I98Vũ, Thắng 0    MY100NL
44I7Vũ, Thiên An Tu 0    FY100NL
45I113Vũ, Thoan 2   MY100YESR
46I87Vũ, Thu 0    FY100NL
47I13Vũ, Thu Hương
Maria, (không biết tuổi)
 3    FY100N
48I101Vũ, Thu T 0    FY100NL
49I99Vũ, Thủy 0    FY100NL
50I1Vũ, Tình
Baotixita, Gioan
 3    MY100N
51I77Vũ, Triêm 0   MY100YES
52I108Vũ, TrọngHiệp 0    MY100NL
53I107Vũ, TrọngKhảo 0    MY100NL
54I85Vũ, TrọngPhiệt 0    MY100NL
55I19Vũ, Tuấn Anh 0    MY100NL
56I83Vũ, Tụng 0   MY100YES
57I11Vũ, Tứ
Baotixita, Gioan
 2    MY100N
58I6Vũ, Xuân Vinh Qúy 0    MY100NL
Tổng số những Tên : 58