Danh Sách Từng Người

B | D | G | H | L | M | N | P | T | V | (vô danh) | Tất cả

Nhân Vật
INDITênSinhAnniversaryĐịa ĐiểmConTửAnniversaryTuổiĐịa ĐiểmCập Nhật Hóa
1I12Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Túy
 0   MY100YES
2I16Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Thông
 0    MY100NL
3I15Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Thăng
 0    MY100NL
4I17Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Thư
 1    MY100N
5I11Baotixita, Gioan
Vũ, Tứ
 2    MY100N
6I1Baotixita, Gioan
Vũ, Tình
 3    MY100N
7I14Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Tuyến
 2    MY100N
8I90Bùi, ChâuThi 0   MY100YES
9I91Bùi, ChuTuần 0    MY100NL
10I94Bùi, CôngKiện 0    MY100NL
11I92Bùi, NgọcLiên 1    MY100N
12I89Bùi, Ông Cố Tuyển 3   MY100YESR
13I234Bui, Thi 0    FY100NR
14I24Bùi, Trường T 1    FY100NR
Tổng số những Tên : 14