Danh Sách Từng Gia Đình

B | D | G | H | L | M | N | P | T | V | (vô danh) | Tất cả


ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2335 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2340 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: husb
0 Error occurred on line 2341 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php

ERROR 8: Undefined index: wife
0 Error occurred on line 2390 of file functions_db.php in function get_alpha_fams
1 called from line 242 of file famlist.php
Gia đình với tên họ B.
FAMINDITênTuổiINDIChồng/vợTuổiHôn LểAnniversaryĐịa ĐiểmConCập Nhật Hóa
1F2I1Baotixita, Gioan
Vũ, Tình
 I4(vô danh), (không biết tuổi)
Từ, BíchNgọc T
  3 UN
2F4I11Baotixita, Gioan
Vũ, Tứ
 I18(vô danh), (không biết tuổi)
Tăng, Bích Vân
  2 UN
3F5I14Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Tuyến
 I21(vô danh), (không biết tuổi)
Nguyễn, Thị Phụng
  2 UN
4F6I17Baotixita, Gioan
Vũ, Quốc Thư
 I24(vô danh), (không biết tuổi)
Bùi, Trường T
  1 UN
5F23I92Bùi, NgọcLiên I93(vô danh), (không biết tuổi)
(vô danh), Mary NgọcLiên
  1 UN
6F22I89Bùi, Ông Cố Tuyển I88(vô danh), (không biết tuổi)
Vũ, Bà Cố Tuyển
  3 UY
7F57I44Bui, Thi
Phạm, Bảo
Gioan, (không biết tuổi)
 I234(vô danh), (không biết tuổi)
Bui, Thi
  0 UH
Tổng số những gia đình : 7